Voka – KvK Limburg: Federale begrotingsinspanning van 1,2 miljard is slechts het begin

Voka – KvK Limburg: Federale begrotingsinspanning van 1,2 miljard is slechts het begin

Voka - KvK Limburg, stelt vast dat de federale regering de verwachte begrotingsinspanning levert van 1,2 miljard euro. Op die manier blijft het overheidstekort nog enigszins binnen de perken. Globaal genomen blijven ondernemingen gespaard van bijkomende belastingen. Heel wat van de ideeën die de voorbije dagen werden opgeworpen en extra lasten met zich zouden meebrengen, hebben het niet gehaald. Voka – KvK Limburg betreurt wel dat twee specifieke sectoren opvallend geviseerd worden: de banken en de transportsector. De federale regering heeft opnieuw niet de ambitie getoond om te komen tot noodzakelijke structurele hervormingen, bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt.

De federale regering probeert de kool en de geit te sparen en maakt geen scherpe keuzes in de begroting. We zijn opgelucht dat onproductieve voorstellen van tafel zijn geveegd zoals het ingrijpen op de O&O-regeling, een overwinstbelasting of meer ziekteverlof zonder doktersbriefje. Langs de andere kant betreuren we de fixatie van de regering op de banken met nieuwe bankentaksen en de vervoerssector met een nadeligere fiscale aftrek voor professionele diesel”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Flexijobs en btw

De federale regering neemt verschillende maatregelen die positief kunnen zijn voor onze economie. Voka – KvK Limburg is tevreden met de ruime uitbreiding van het systeem van flexijobs naar 12 sectoren, waaronder de zorg en het onderwijs, waar de nood aan bijkomende flexibele arbeidskrachten erg hoog is. Verder is ook de gedeeltelijke verderzetting van het btw-regime van 6% voor sloop en heropbouw een goede zaak.

Negatieve voorstellen van tafel

In de aanloop naar de begrotingsopmaak werden verschillende voorstellen opgeworpen die een rem zouden betekenen voor de economie. Gelukkig zijn die negatieve maatregelen van tafel en worden ze niet uitgevoerd. Het gaat dan onder andere om het beperken van het fiscale regime voor medewerkers actief in onderzoek en ontwikkeling, om de uitbreiding van het ziekteverlof zonder doktersvoorschrift en om een overwinstbelasting.

Banken- en transportsector geviseerd

Voka – KvK Limburg betreurt dat de federale regering nieuwe inkomsten zoekt door het opleggen van extra belastingen en door het schrappen van gunstregimes. De bankensector ziet de bankentaksen fors de hoogte ingaan en wordt de zwaarst getroffen sector in deze begrotingsopmaak. Ook de vervoerssector krijgt te maken met besparingen: de fiscale aftrek van professionele diesel wordt ingeperkt. De vervoerssector heeft al te maken met strengere beleidsmaatregelen onder andere door de verhoging van de kilometerheffing voor vrachtwagens op Vlaams niveau.

Vervang de 1/3e regel door de 1/2e regel

De federale regering ging bij het verdelen van de begrotingsinspanning uit van een 1/3e verdeling: een derde van de inspanning is afkomstig van nieuwe inkomsten, een derde van besparingen en een derde van overige bronnen. Voka – KvK Limburg vindt deze werkwijze achterhaald. Beter zou het zijn te werken met een 1/2e verdeling waarbij de helft van de begrotingsinspanning afkomstig is van besparingen en de andere helft van structurele hervormingen. Structurele hervormingen ontbreken in de plannen van de federale regering voor 2024.

Menno Van Gemeren
Menno Van Gemeren Adviseur Belangenbehartiging, Voka - KvK Limburg

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt